บุคลากร

PTKMARKETLAW

ทนายพงษ์ศักดิ์  เทียบแก้ว

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 371/2542

ตำแหน่ง กรรมการ / ทนายความหัวหน้าสำนักกฎหมาย 

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ / สภาทนายความ
 • ประกาศนียบัตรผู้รับรองลายมือชื่อ Notarial Service of Attorney / สภาทนายความ
 • อบรมและผ่านการทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

เกียรติบัตร

*ได้รับเลือกเข้ารับรางวัล “สิงห์ทอง” สาขา ผู้บริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2556 (รางวัลธรรมมาภิบาล) จาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรี

ทนายอรรถพล  โอสุวรรณรัตน์

 • นิติศาสตร์บัณฑิต / เนติบัณฑิต
 • ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ 1940/2543

ตำแหน่ง ทนายความที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ / สภาทนายความ
 • เนติบัญฑิต สมัยที่ 54 พ.ศ. 2545 / แห่งเนติบัญฑิตติยสภา 

คุณธิติชัย  กีฬา

ตำแหน่ง กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เกียรติบัตร

 • ผ่านการฝึกอบรมผ่านการอบรมหลักสูตร The Supervisor รุ่น 25 กับ สถาบันการบริหาร และจิตวิทยา Management and Psychology Institute (MPI)
 • ผ่านการอบรมโครงการการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับ ผู้บริหารจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • ได้ร่วมรับรางวัล Thailand National Call Center Awards ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (CCIA) ในสาขารางวัล Most Innovation Call Center และสาขารางวัล Most Employee Centric Call Center

ข้อมูลประวัติ

 • Senior Event Marketing Art to com Co.,Ltd. ผู้ผลิตนิตยสารเมนู คอมพิวเตอร์ ไอเดีย
 • Supervisor Marketing Officer (Outbound Call center) บ. ทีวีไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
 • Supervisor Marketing Officer (Outbound Call center) NICE CALL CO., LTD.
 • ผู้จัดการฝ่ายสื่อโฆษณา และการตลาด บริษัท ทัศนา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SMEs สร้างอาชีพ และสื่อโฆษณาออนไลน์ในเครือ

ประสบการณ์

 • Project Manager งานมอบรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards ประจำปี 2016-2019 “งานมอบรางวัลเจ้าของธุรกิจ SME ยอดเยี่ยมแห่งปี”
 • Project Manager งานมอบรางวัล CEO INSPIRATION AWARD “ CEO ผู้สร้างแรงบันดาลใจในการธุรกิจยอดเยี่ยม” ประจำปี 2017-2018
 • Producer กิจกรรมโครงการ My Portfolio Contest “การประกวดกราฟิกและแอนิเมชั่นระดับประเทศ” ปี 2547-2549 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA และ Intel Microelectronics (Thailand) Ltd.
 • Producer กิจกรรม digital art Contest: 1 การประกวดทักษะศิลปกรรม จากนักศึกษาเครือข่ายศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
 • Producer กิจกรรม โครงการ Phuket Animation Festival 2006 (PAF 2006) งานสัมมาวิชาการ คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น และภาพยนตร์โฆษณา ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สนับสนุนเงินทุนจัดงานโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาภูเก็ต
 • Producer กิจกรรม ประกวด TAM CONTES: MASCOT 2007 ระดับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อค้นหาไอเดีย ต้นแบบ สำหรับผลิต Mascot ตัวงาน Thailand Animation & Multimedia 2007 ให้กับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คุณไพรัตน์ สำเภาทอง (อาจารย์หนึ่ง ระฆังทอง) ที่ปรึกษาบริษัทฯ

 • อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
 • ทีมที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษย์ชน
 • ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมการมูลนิธิในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร